1.Приложение на PVC

Област на приложение и препоръки

Приложението на серията тръби зависи от мястото на тяхното полагане, качеството на почвата и вида на подложката, от натоварването, от различните условия и т.н.

ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Устойчиви са на сладка и солена вода, на растителни и животински мазнини, алкохол, хлорни съединения, алкалоидни киселини, основи и перилни препарати. Тръбите не оказват влияние върху бистротата, цвета и вкуса на водата и нейния химически състав. Не съдържат опасни тежки метали като кадмий, олово и калай.

Тръбите от серии S-20 и S-16 се използват при нормални условия, т.е. където почвата, изкопът, методите на закопаване и утъпкване на почвата са нормални. Тръбите от серия S-25 се полагат на терени, където материалът е изключително ронлив. Деформацията на напречното сечение се проверява след един до три месеца от полагането на тръбопровода.

При серии S-20 и S-16 деформацията не трябва да бъде по-голяма от 5 % от външния диаметър на тръбата, а размерът на максималната деформация след 2 години не бива да бъде по-голям от 10 % от диаметъра, което е максимално допустимата трайна деформация.

При серия S-25 след един до три месеца от полагането на тръбопровода максималната деформация не надхвърля 5 %, а деформацията след 2 години не бива да надвишава 8%.

Полагането на канализационни тръби и свързващи елементи може да става без специални статични доказателства при следните условия:

Под транспортните повърхности, предвидени за транспортиране на товар от 30 тона, минималният покривен слой трябва да бъде 1,5 метра.

Под повърхностите, които не са предвидени за преминаване на транспорт, а само временно са изложени на натоварване от леки превозни средства, минималният покривен слой трябва да бъде 0,8 метра.

При полагане в земята под сгради покривният слой над кожухът на тръбите трябва да бъде минимум 150 мм. В случай, че не могат да се избегнат натоварвания вследствие на вграждането на конструктивни части, е необходимо да се монтират защитни тръби.

При полагане в канали с минимална ширина, покривният слой не бива да надхвърля 6 метра, докато при полагането под насипи и в много широки канали този слой не бива да надхвърля 4 метра.

Почвата и насипния материал трябва да имат приблизително следните характеристики:

g<20,5KN/m3r<22,50.

Полагането в терени с подземни води е позволено единствено при условие, че се предотврати отмиването или свличането на насипния материал. Това става с полагането на филтърен слой от чакъл или в бетон.

В случай на отклонение от тези норми, необходимо е да се направи изчисление на носимостта на тръбите, при което да се осигурят стандартни условия на засипване и утъпкване (DIN 4033). Това означава, че в зоната на тръбопровода от дъното на канала до най-малко 30 см. над над горната част на тръбата да се постигнат следните показатели:

  • 97 % плътност на некопаната почва за ронливи почви
  • 95% плътност на некопаната почва за несвързани почви. Всички стойности на сбитостта трябва да се докажат по време на работите.

Засипването в зоната на тръбопровода (от дъното на канала до най-малко 30 см. над горната част на тръбата) става с материал, който не съдържа камъни и който едновременно може да се набива. Материалът за засипване, който влиза в директен контакт с тръбата, може да се вземе от купчината изкопана почва, но предварително трябва да се почисти от едри частици. Набиването на почвата около тръбата става с ръчни или хидравлични инструменти. Всеки път материалът се насипва само до горната част на тръбата, а набиването се извършва само отстрани, в никакъв случай в мястото, заето от тръбата. Материалът се набива, докато не се постигне добра подложка на канализационния тръбопровод отстрани. Засипването над горната част на тръбата става на слоеве, като по-горните слоеве извършват набиването на по-долните.

Comments are closed.

Върни се в началото